กต.ตร.

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองรี (กต.ตร.สภ.หนองรี)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
นายไพรัช            เอี่ยมสอาด ประธานฯ 089-8368928
พ.ต.อ.ยุทธ          เกิดเรือง รอง ประธานฯ ๐๘2-2424691
นายณรงค์ศักดิ์      เซ็นยวนิช กรรมการ ๐๘๑-๗๔๕๙๕๙๕
นายแย้ม              บำรุงรัฐ กรรมการ ๐๘๗-๑๖๓๗๙๔๘
นายสมชาย          ยิ้มใหญ่หลวง กรรมการ 084-9035903
นายชุมพร           อดุลยธรรม กรรมการ 089-5006398
นายประเสริฐ        ใยเยื่อ กรรมการ 085-2908446
นายภักดี             ศรสินชัย กรรมการ 089-8373046
นายชนก              ธนะรัตน์ กรรมการ 098-8458225
๑๐ นายจิรเดช            เพลงปาน กรรมการ 087-1624141
๑๑ นายชาญณรงค์       ล้อทองพานิชย์ กรรมการ 081-7501570
๑๒ นายปราโมทย์        เพ็ญบูรณสันติ กรรมการ 081-2997153
๑๓ นายชัยยศรี            สวนเกิด กรรมการ 089-0010998
๑๔ นายปัญจพัฒน์       อภิรัตน์ธราธาร กรรมการ 088-5255954
๑๕ นายวัชรพงษ์         วิชัยวงษ์วัฒน์ กรรมการ 089-5464346
๑๖ น.ส.เบญจวรรณ     แซ่ลิ้ม กรรมการ 089-5505777
๑๗ น.ส.สุภัทรา          มหาโชคธรณี กรรมการ 087-4155569
๑๘ พ.ต.ท.อนันต์ธไชย   อุ่นเมตตาอารี กรรมการ ๐๘๔-๓๗๘๙๓๙๘
๑๙ พ.ต.ท.เชวง          สังข์ทอง กรรมการ 081-4573228
๒๐ พ.ต.ท.สุชาย          ศรอารา กรรมการ 098-9639796
๒๑ พ.ต.ต.เอกชัย        ทรัพย์ร่มเย็น กรรมการ 097-1077066
๒๒ ด.ต.มงคล            ศรีสุข กรรมการ 085-2991227
๒๓ พ.ต.ท.รณยุทธ       นภาโชติ เลขานุการ 096-9917244
๒๔ ด.ต.อนุวัฒน์         มณีวงษ์ ผช.เลขาฯ ๐๘๖-๑๖๙๕๖๒๑
๒๕ ส.ต.ท.ภาณุพันธ์     จิตภิรมย์ ผช.เลขาฯ ๐๙๒-๐๗๒๒๒๗๐